Trang chủ Ngữ pháp Sơ cấp 1 Trợ từ kính ngữ 께서

Trợ từ kính ngữ 께서

0
1850

Danh từ + 께서

Gắn sau chủ thể để chỉ sự tôn kính với đối tượng đó

께서 là dạng kính ngữ của tiểu từ /

Ví dụ:

Khi nói không kính ngữ

친구가 예뻐요
Bạn tôi đẹp lắm

Khi nói kính ngữ

우리 어머니께서 예뻐요
Mẹ tôi đẹp lắm

께서는 là dạng kính ngữ của tiểu từ /

Ví dụ:

Khi nói không kính ngữ

언니는 키가 커요
Chị tôi rất cao

Khi nói kính ngữ

우리 어머니께서는 예뻐요
Mẹ tôi đẹp lắm

Để lại bình luận

avatar